گروه بیمارستان های نیکان حمله به بیمارستان الاهلی در غزه را محکوم کردند


گروه بیمارستان های نیکان حمله به بیمارستان الاهلی در غزه را محکوم کردند